Algemene Voorwaarden

Bennebroekstraat 11c, 1058 LJ Amsterdam

1 Toepasselijkheid

1.1 Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en LiesFen Concepts vof (met handelsnaam MrStarsky en hierna ‘MrStarsky’) tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door MrStarsky uitdrukkelijk zijn aanvaard.

1.3 De Besteller met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en MrStarsky.

2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 Tussen MrStarsky en Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Besteller een aanbieding van MrStarsky accepteert middels het volledig en correct invullen van het door MrStarsky beschikbaar gemaakte formulier.

3 Prijs

3.1 MrStarsky behoudt zich het recht voor om de prijzen van haar producten aan te passen. Deze aangepaste prijzen zullen nooit gaan gelden op reeds door een Besteller geplaatste bestellingen

3.2 Acties en aanbiedingen gelden zolang de termijn loopt en, indien van toepassing, zolang de voorraad strekt.

3.3 De persoonlijke MrStarsky kortingscode is bedoeld om nieuwe Bestellers te werven uit eigen directe kring (via mond tot mond, social media en/of e-mail). De MrStarsky kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven. Daarnaast is het in geen geval toegestaan om de merknaam MrStarsky en alle mogelijke combinaties van verkeerde spelling te gebruiken binnen url combinaties en daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om de kortingscode te verspreiden.

3.4 Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd. MrStarsky behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.

4 Betaling

4.1 Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door MrStarsky aangeboden betalingsmogelijkheden.

4.2 MrStarsky biedt verschillende betalingsmethode aan, te weten iDeal, Ban Contact, SofortBanking en via overschrijving.

4.3 Ingeval gekozen wordt voor betaling via overschrijving zal MrStarsky de bestelling pas in behandeling nemen op het moment dat de betaling is bijgeschreven op de bankrekening van MrStarsky. Dit betekent dat levertijden zoals beschreven op de website van MrStarsky pas zullen gaan lopen vanaf het moment dat de betaling op de bankrekening van MrStarsky is bijgeschreven.

4.6 Facturen worden door MrStarsky uitsluitend elektronisch aangeboden.

5 Levering, levertijd en uitvoering

5.1 Wij bezorgen wereldwijd gebruikmakend van de diensten van PostNL en de partners van PostNL. Onze productenassortiment heeft echter geen wereldwijde dekking.

5.2 Wij rekenen een bijdrage in de verzendkosten. De verzendkosten zijn gebaseerd op de tarieven van PostNL.

5.3 Onze producten zullen geleverd worden op het door Besteller aangegeven adres. Besteller kan er zelf voor kiezen zijn bestelling te laten afleveren op zijn adres danwel op het adres van iemand anders.

5.4 De Besteller (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de declarant en importeur zijn in het land waarvoor de zending bestemd is.

5.5 Bij de door MrStarsky aangegeven indicatieve levertijden in Nederland is rekening gehouden met de afhandelingstijd van PostNL en haar partners.

5.6 Voor de bestellingen dient niet getekend te worden voor ontvangst. Dit betekent dat het PostNL en haar partners is toegestaan de bestellingen van MrStarsky bijvoorbeeld bij buren af te geven. Voor verdere informatie over het bezorgen verwijzen wij u naar de websites van PostNL en haar partners.

6 Herroeping

6.1 Bij de aankoop van producten heeft Besteller de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen uiterlijk voor 10.00 am CET volgend op het moment van bestellen te herroepen.

6.2 Bij de aankoop van producten heeft de Besteller de mogelijkheid om voor 10.00 am CET volgend op het moment van bestellen wijzigingen door te geven op de ingevulde informatie voor het genereren van een MrStarsky product.

6.3 Aangezien de producten van MrStarsky klantspecifiek zijn kunnen ze niet geruild of geretourneerd worden.

6.4 Mocht de bestelling bij ontvangst niet voldoen aan de kwaliteitseisen van MrStarsky dan kan de Besteller binnen 5 werkdagen na ontvangst contact met ons opnemen onder vermelding van het ordernummer. Onder het niet voldoen aan de kwaliteitseisen van MrStarsky wordt mede verstaan beschadiging opgetreden tijdens transport of productiefouten. Onder het niet voldoen aan de kwaliteitseisen van MrStarsky wordt uitdrukkelijk niet verstaan fouten als gevolg van het invullen van verkeerde informatie bij het bestellen van een product.

7 Gegevensbescherming

7.1 Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de Besteller. Om de Besteller te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.

8 Intellectueel eigendom

8.1 Copyright en ander relevant intellectueel eigendom rust op alle tekst, illustraties, fotografie, en al het andere dat is gerelateerd aan MrStarsky, de producten van MrStarsky en deze website.

8.2 Het is geen enkel persoon toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van MrStarsky hetgeen vermeld in artikel 8.1 onrechtmatig te verveelvuldigen of op welke andere wijze dan ook in het publieke domein te brengen.

9 Garantie en aansprakelijkheid

9.1 MrStarsky garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door MrStarsky verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.

9.2 MrStarsky garandeert dat de door haar geleverde producten worden geproduceerd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.

10 Wijzigingen

10.1 MrStarsky behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen

11 Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Op alle verbintenissen tussen MrStarsky en de Besteller is Nederlands recht van toepassing.

11.2 De Arrondissementsrechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen MrStarsky en de Besteller, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.

Amsterdam, maart 2017